Principal Investigator

陈良怡
超分辨率、双光子、光片成像技术、单细胞细胞器互作组学、斑马鱼神经回路

联系电话:
通信地址:
电子邮件:lychen@pku.edu.cn


 

研究兴趣:

我的研究兴趣主要有三个方面:一是研发新的成像技术,在细胞水平上聚焦于开发活细胞低光毒性高速三维超分辨率成像手段,在小型模式动物上聚焦于开发大视场高分辨率双光子光片成像手段,在小鼠等哺乳动物活体成像聚焦于微型化双光子、以及深层成像的三光子成像等手段。第二,基于活细胞超分辨率成像数据,结合自主开发的深度学习等图像压缩和分析手段,我希望建立“单细胞动态细胞器互作组学”,更好的揭示不同神经细胞种类以及同一细胞的命运演化过程和连续中间状态。最后,利用大视场高分辨率双光子光片等成像技术,我希望聚焦在斑马鱼全脑水平神经回路的组织和连接机制以及学习和记忆过程中发生的变化。

 

代表性科研论文:

1. Zhao J, Zong W, Zhao Y, Gou D, Liang S, Shen J, Wu Y, Zheng X, Wu R, Wang X, Niu F, Wang A, Zhang Y, Xiong JW, Chen L*, Liu Y*. Elife. 2019 Jan 29;8. pii: e41540

2. Huang X, Fan J, Li L, Liu H, Wu R, Wu Y, Wei L, Mao H, Lal A, Xi P, Tang L, Zhang Y, Liu Y, Tan S*, Chen L*. Fast, long-term super-resolution imaging with Hessian structured illumination microscopy, Nat Biotech., 2018 Jun;36(5):451-459.

3. Zong W, Wu R, Li M, Hu Y, Li Y, Li J, Rong H, Wu H, Xu Y, Lu Y, Jia H, Fan M, Zhou Z, Zhang Y*, Wang A*, Chen L*, Cheng H. Fast High-resolution Miniature Two-photon Microscopy for Brain Imaging in Freely-behaving Mice at the Single-synapse Level. Nat Methods. 2017 Jul;14(7):713-719.

4. Zong W, Zhao J, Chen X, Lin Y, Ren H, Zhang Y, Fan M, Zhou Z, Cheng H, Sun Y*, Chen L*. Large-field high-resolution two-photon digital scanned light-sheet microscopy. Cell Res. 2015, 25(2):254-7.

5. Yuan T, Liu L, Zhang Y, Wei L, Zhao S, Zheng X, Huang X, Boulanger J, Gueudry C, Lu J, Xie L, Du W, Zong W, Yang L, Salamero J, Liu Y*, Chen L*. Diacylglycerol Guides the Hopping of Clathrin-Coated Pits along Microtubules for Exo-Endocytosis Coupling. Dev Cell. 2015, 35(1):120-30.

6.  Ji W, Xu P, Li Z, Lu J, Liu L, Zhan Y, Chen Y, Hille B*, Xu T*, Chen L*. Functional stoichiometry of the unitary calcium-release-activated calcium channel. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008, 105(36):13668-73.

 

实验室网站: