Co-Principal Investigator

张岱
精神疾病的神经生物学机制

联系电话:82801937
通信地址: 北京大学精神卫生研究所,北京市海淀区花园北路52号,100191
电子邮件:daizhang@bjmu.edu.cn

张岱,教授

 

研究兴趣:

大脑神经环路发育异常与精神分裂症和孤独症的发生发展密切相关。张岱实验室采用临床病理学、神经影像学、分子遗传学、动物行为学、分子生物学等多学科方法,从人群、细胞、动物、分子等多个层次探讨精神分裂症和孤独症神经环路发育异常的生物学基础。主要包括二个方面的研究:1、应用遗传统计和生物通路分析方法确定神经环路发育异常相关易感基因,采用脑影像计算理论与方法研究患者脑结构和功能异常,分析脑影像特征与遗传易感性的关联;2、基于遗传关联线索,利用基因修饰细胞和模式生物模型,探讨易感基因参与神经环路发育(神经元迁移、轴/树突形成、突触可塑性等)的分子机制。

 

代表性科研论文:

1. Zhang F, Xu Y, Shugart YY, Yue W, Qi G, Yuan G, Cheng Z, Yao J, Wang J, Wang G, Cao H, Guo W, Zhou Z, Wang Z, Tian L, Jin C, Yuan J, Liu C, Zhang D. (2015). Converging Evidence Implicates the Abnormal MicroRNA System in Schizophrenia. Schizophr Bull. 41(3):728-35.

2. Yue WH, Wang HF, Sun LD, Tang FL, Liu ZH, Zhang HX, Li WQ, Zhang YL, Zhang Y, Ma CC, Du B, Wang LF, Ren YQ, Yang YF, Hu XF, Wang Y, Deng W, Tan LW, Tan YL, Chen Q, Xu GM, Yang GG, Zuo XB, Yan H, Ruan YY, Lu TL, Han X, Ma XH, Wang Y, Cai LW, Jin C, Zhang HY, Yan J, Mi WF, Yin XY, Ma WB, Liu Q, Kang L, Sun W, Pan CY, Shuang M, Yang FD, Wang CY, Yang JL, Li KQ, Ma X, Li LJ, Yu X, Li QZ, Huang X, Lv LX, Li T, Zhao GP, Huang W, Zhang XJ, Zhang D. (2011). Genome-wide association study identifies a susceptibility locus for schizophrenia in Han Chinese at 11p11.2. Nat Genet.  43(12):1228-31.

3. Wu S, Jia M, Ruan Y, Liu J, Guo Y, Shuang M, Gong X, Zhang Y, Yang X, Zhang D. (2005). Positive association of the OXTR gene with autism in the Chinese Han Population. Biol Psychiatry. 58: 74-77.

4. Wang F, Sun Z, Cui LW, Du XK, Hong N, Zhang D. (2004). Anterior cingulum abnormalities in male schizophrenia with diffusion tensor imaging. Am J Psychiatry. 161:573-575.

5. Yang J, Si T, Ruan Y, Ling Y, Han Y, Wang X, Zhou M, Zhang H, Kong Q, Liu C, Zhang D, Yu Y, Liu S, Ju G, Shu L, Ma D, Zhang D. (2003). Association study of neuregulin 1 gene with schizophrenia. Mol Psychiatry. 8: 706-709.

 

实验室网站: